Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Uw privacy is heel belangrijk voor AVR bv. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij dragen zorg voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft en zullen deze vertrouwelijk behandelen.

Privacy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: AVR bv, met maatschappelijke zetel te Meensesteenweg 545, 8800 Roeselare en ingeschreven in de K.B.O onder nummer “BE405.515.626”.

Deze Privacy Policy bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze Website [www.avr.be en/of dealerzone.avr.be], al dan niet met bijhorende emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Daarnaast geldt ook een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring betreffende het auteursrecht.

Doel van de gegevensverwerking :

Wanneer u zich inschrijft voor een event of een publicatie aanvraagt via deze website (opt-in), vragen wij uw persoonsgegevens op en dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand van AVR bv, Meensesteenweg 545 – 8800 Roeselare en kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze acties. Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit dan hier te laten weten.

Artikel 1 – Algemeen

 1. AVR bv leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 2. AVR bv stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is AVR bv.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, de bezochte pagina’s, de gebruikte zoektermen op onze site, het type en de versie van het gebruikte navigatiesysteem;
 • Categorie 2: uw profielnaam, (geëncrypteerd) wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel het logo van het bedrijf als u een dealer bent;
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, taalvoorkeur, land, sector;
 • Categorie 4: via cookies: zie ons cookiebeleid;
 • Categorie 5: uw adres-, contactgegevens en BTW-nummer naar aanleiding van het plaatsen van een offerte of bestelling
 1. AVR bv kan (persoons-)gegevens van u op verschillende manieren vergaren:
 • door gebruik van cookies (zie onze cookie policy);
 • tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.        Algemene doeleinden:

AVR bv zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van AVR bv om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze AVR bv website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: cookies (zie ons cookiebeleid) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2.        Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan AVR bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot AVR bv, haar producten en/of diensten. AVR bv kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door AVR bv bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.        Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van AVR bv, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien AVR bv failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van AVR bv geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

AVR bv zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat AVR bv uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

AVR bv zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.        Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat AVR bv uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. AVR bv zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de AVR bv en U.

Artikel 5 – uw rechten

5.1.        Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan AVR bv. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.        Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@avr.be, per post naar AVR bv, Meensesteenweg 545, 8800 Roeselare of door gebruik te maken van de link “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7.         Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.         Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit neemt een voorziening voor een burgerlijke rechtbank niet weg.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        In geen geval kan AVR bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen.  U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen bindend te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

 1. AVR bv beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. AVR bv kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.
 2. Deze informatie is:
  Uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  Soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van AVR bv geen zeggenschap hebben en waarvoor AVR bv geen verantwoordelijkheid draagt;
  Geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van AVR bv te raadplegen).
   
 3. Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed.
   
 4. AVR bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.
  Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van AVR bv te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

--------------------------------------------------------------

Juridische mededeling m.b.t. website

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

AVR bv beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. AVR bv kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

Uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;

Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

Soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van AVR bv geen zeggenschap hebben en waarvoor AVR bv geen verantwoordelijkheid draagt;

Geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van AVR bv te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. AVR bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van AVR bv te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Auteursrechtaanduiding

© AVR bv

Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.